🛵 Безкоштовна доставка по Варшаві 💨

Умови обслуговування

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Konto Klienta

§ 4 Zamówienia

§ 5 Płatność i cena

§ 6 Dostawa

§ 7 Odstąpienie od umowy

§ 8 Rękojmia za wady

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 11 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep / Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://roze.pl;
 2. Sprzedawca – Bożena Zwierzchoń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kwiaty u Bożeny Bożena Zwierzchoń, ul. Poznańska 23, 00-685 Warszawa, NIP: 9511142438, REGON: 011302416, adres poczty elektronicznej: shop@roze.pl;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 4. Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta;
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;
 6. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;
 7. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;
 8. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Produkty w Sklepie internetowym celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
 11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.
 12. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.
 13. Koszyk - usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 15. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;
 16. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
 17. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 18. Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://roze.pl prowadzony jest przez Bożenę Zwierzchoń prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kwiaty u Bożeny Bożena Zwierzchoń, ul. Poznańska 23, 00-685 Warszawa, NIP: 9511142438, REGON: 011302416, adres poczty elektronicznej: shop@roze.pl.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://roze.pl/policies/terms-of-service, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną.
 8. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 9. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  2. mediację,
  3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  4. zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
  5. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

 

§ 3 Konto Klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe i kontaktowe.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z formularza zamówienia.
 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 

 

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:
  1. złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta,
  2. złożenie zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.
 1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 2. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 5. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. W momencie poinformowania Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

 

§ 5 Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:
  1. kartą (debetowej lub kredytowej),
  2. płatnością elektroniczną za pośrednictwem systemu szybkiej płatności online (płatność online).
 1. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.
 2. Usługa płatności za pośrednictwem karty (debetowej lub kredytowej) realizowana jest przez Stripe z siedzibą główną w San Francisco, CA 94103, United States, 510 Townsend St. Sprzedający nie obsługuje ani nie zapisuje jakichkolwiek danych karty (debetowej lub kredytowej) Klienta. Regulamin Stripe określający zasady dokonywania płatności jest dostępny dla Klientów na stronie www.stripe.com.
 3. Usługa płatności online realizowana jest przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. Regulamin „Polskie ePłatności” określający zasady dokonywania płatności jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej „Polskie ePłatności” Sp. z o.o. pod adresem pep.pl.
 4. W przypadku, gdy Sprzedawca umożliwi skorzystanie z usługi płatności online realizowanej przez innego operatora płatności niż podmioty wskazane powyżej, informacja taka będzie wskazana w odpowiedniej zakładce dotyczącej metod płatności na stronie internetowej Sklepu.
 5. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena produktu przed dodaniem do „Koszyka” zawiera koszty przesyłki.

 

§ 6 Dostawa

 1. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w aktualnym asortymencie Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na warunkach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub poprzez odbiór osobisty w siedzibach Sprzedawcy, tj.:
  1. w Kwiaciarni Kwiaty u Bożeny w Warszawie przy ul. Poznańskiej 23 (róg Wspólnej) albo
  2. w Kwiaciarni Kwiaty u Bożeny w Warszawie Al. Jerozolimskie/Jana Pawła II, pawilon nr 23 (pod rondem Czterdziestolatka).
 1. Produkty nabywane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostarczane są przez Kwiaciarnię wyłącznie na obszarze m. st. Warszawy.
 2. Dostawa Produktów realizowana jest najwcześniej:
  1. dla Zamówień złożonych do godziny 13:00 – w dniu następnym;
  2. dla Zamówień złożonych po godzinie 13:00 – za dwa dni.
 1. Produkty dostarczane są w dwóch przedziałach godzinowych, które może wybrać Klient:
  1. 09:00 – 11:00;
  2. 11:00 – 13:00;
  3. 13.00 – 15.00;
  4. 15.00 – 18.00 ;
  5. 18.00 – 20.00.
 1. Zamówienia, które mają być zrealizowane w następujące dni roku: 21 stycznia (Dzień Babci), 22 stycznia (Dzień Dziadka), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet), 26 maja (Dzień Matki), 23 czerwca (Dzień Ojca), przyjmowane są przez Kwiaciarnię do realizacji najpóźniej do godziny 13:00 dnia poprzedzającego dane święto.
 2. W przypadku Zamówień z terminem realizacji przypadającym na którykolwiek z następujących dni roku, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy: 1 stycznia (Nowy Rok),  6 stycznia (Święto Trzech Króli), pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 1 maja (Święto Państwowe), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości), 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia), 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia) oraz w niedziele Kwiaciarnia zastrzega, że mogą one być zrealizowane w dzień roboczy poprzedzający te dni lub w pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach, ze względu na czas pracy Kwiaciarni lub czas pracy dostawcy współpracującego z Kwiaciarnią.
 3. W przypadku doręczeń Produktów do lokalizacji o utrudnionym dostępie, takich jak szpitale, hotele, ambasady lub inne obiekty o ograniczonym dostępie dla osób trzecich, a także w przypadku doręczeń na śluby i pogrzeby, Kwiaciarnia wymaga podania numeru telefonu Odbiorcy. Kwiaciarnia zastrzega przy tym, że w przypadku braku możliwości doręczenia Produktu do rąk własnych Odbiorcy w którymkolwiek z miejsc wymienionych w zdaniu poprzedzającym, oraz braku kontaktu z Odbiorcą, Produkt pozostawiany będzie w recepcji lub portierni danego obiektu do przekazania Odbiorcy przez jego obsługę. Brak jest w tym przypadku możliwości zagwarantowania pisemnego odbioru Produktu przez Odbiorcę.
 4. Z chwilą wydania Produktu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta albo odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli Klientem jest Konsument.
 5. W przypadku braku możliwości dostawy Produktu w ramach Zamówienia z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych danych do dostawy lub danych Odbiorcy i poniesienia przez Kwiaciarnię kosztów związanych z tą dostawą, przyjmuje się że Produkt został doręczony zgodnie z Zamówieniem . Ponowna próba realizacji dostawy Produktu w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wiązać się będzie dla Klienta z obowiązkiem poniesieniem dodatkowej opłaty, nie wyższej jednak niż rzeczywiste koszty, które będzie musiała ponieść Kwiaciarnia w związku  z ponowną dostawą Produktu. W przypadku braku dodatkowej opłaty za ponowne doręczenie Produktu w czasie umożliwiającym zachowanie terminu określonego w Zamówieniu lub braku kontaktu z Klientem, Kwiaciarnia nie będzie zobowiązana do ponownej próby doręczenia Produktu.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 7. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 8. W przypadku, gdy Dostawca nie zastanie Odbiorcy pod adresem wskazanym w Zamówieniu, pomimo próby doręczenia, lub adres podany przez Klienta będzie nieprawidłowy, a także gdy Odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosił będzie Klient lub wskazany przez niego Odbiorca, Produkt wróci do Kwiaciarni. Kwiaciarnia zastrzega, że nie ponosi w tym przypadku odpowiedzialności za nieterminową realizację Zamówienia  lub brak możliwości jego wykonania.
 9. Odbiór Produktów odbiorca zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem na protokole odbioru przekazanym mu przez dostawcę.  
 10. Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktu lub brak możliwości jej realizacji w przypadku:
  1. nieobecności Odbiorcy pod adresem do doręczenia wskazanym przez Klienta,
  2. podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych adresowych Odbiorcy.
 1. W przypadku nieobecności Odbiorcy pod adresem do doręczeń wskazanym w Zamówieniu, przesyłka z Produktem pozostawiona będzie domownikowi lub w recepcji danego obiektu, jeżeli osoba, której wydany zostanie Produkt, zobowiąże się do przekazać Odbiorcy.
  Gdy nie ma możliwości pozostawienia przesyłki domownikowi bądź w recepcji, wówczas pozostawiane jest awizo informujące o doręczeniu z prośbą o kontakt telefoniczny z Kwiaciarnią. Gdy Odbiorca skontaktuje się z Kwiaciarnią, ustalane są szczegóły ponownego doręczenia w terminie dogodnym dla Odbiorcy.
  W przypadku braku kontaktu w terminie 3 dni Zamówienie uznaje się za zrealizowane, po uprzednim potwierdzeniu, że awizo zostało pozostawione pod prawidłowym adresem.  Klient może odebrać na własny koszt Produkt pod adresem i w terminie wskazanym przez Kwiaciarnię, uwzględniającym szczególną cechę Produktu, jaką jest szybkie uleganie zepsuciu.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość towarów nie będących, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z nim prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz i/lub organizm żywy ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia.
  Kwiaty cięte jako towar, który może ulec szybkiemu zepsuciu, nie podlegają możliwości zwrotu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy.
 7. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 8 Rękojmia za wady

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą, jak również Przedsiębiorcom na prawach konsumenta nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Wobec Klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
  2. informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
  3. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  4. żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną .
  6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

 

§ 9 Ochrona Danych Osobowych

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://roze-pl.myshopify.com/policies/privacy-policy stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  1. założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;
  2. umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;
  3. umożliwienie korzystania z Koszyka;
  4. Newsletter;
  5. udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;
  6. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
  1. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
  4. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 6. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może również od umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w § 6.
 7. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Klient niezwłocznie o jej wynikach.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Przedsiębiorców na prawach konsumenta, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
ПОВЕРНУТИСЯ ДО ПОЧАТКУ